On February 11, 2019, we signed a Memorandum of Understanding with “Mongolian National Association of Wheelchair Users” NGO. Within the framework of cooperation, providing the members of the “Mongolian National Association of Wheelchair Users NGO” with job intermediation and employment opportunities will be implemented.

2019 оны 2 дугаар сарын 11-ний өдөр бид “Монголын Тэргэнцэртэй Иргэдийн Үндэсний Холбоо Төрийн Бус Байгууллага”-тай хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа. Хамтын ажиллагааны хүрээнд “Монголын Тэргэнцэртэй Иргэдийн Үндэсний Холбоо ТББ”-ын гишүүдийг ажилд зуучлах, ажлын байраар хангах үйл ажиллагааг өргөн хүрээнд хэрэгжүүлнэ.