On June 28, 2019, we signed a Memorandum of Understanding with “Sant” School. Within the framework of cooperation, we will be providing employment opportunities for the graduates of “Sant” School in Information Technology sector.

2019 оны 6 дугаар сарын 28-ний өдөр бид “Сант” Сургуультай хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа. Хамтын ажиллагааны хүрээнд бид “Сант” Сургуулийн төгсөгчдийг Мэдээллийн Технологийн салбарт ажилд зуучлах, ажлын байраар хангах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.